Nawigacja

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa Fotka

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Magda
29-06-2021 19:23
Hej. Jutro (30.06.2021) od godz. 17 działamy w Harcówce przy remoncie pomieszczeń klubowych. Jeżeli ktoś może pomóc to zapraszamy, każdy się przyda, obowiązuje strój roboczy

Dzedzej
21-07-2019 11:59
Nowe drogi w okolicy Lubawki https://czadrow24.
..nnogorskim

Dzedzej
17-06-2019 15:20
Dodane nowości do topo Skalnych Bram z Karkonoszy

Dzedzej
07-06-2019 17:48
w topo Nowej Ziemi 19 nowych dróg - polecam

Chudy
04-06-2019 11:42
Info w sprawie koncertu dla Małego na forum

Dzedzej
26-03-2019 18:54
Aktualizacja w topo Diablak i Ambona w Kaczawskich

Paras
14-01-2019 12:19
Ściana w Jaworzynie Śl.- post na forum

KrzysiekLachniuk
24-10-2018 10:42
Następnie odkucie tynków do cegły na wysokości 1.50 albo i wyżej ( impregnacja cegły itd.). Kolejny krok to odświeżenie lokalu i prace malarskie.

KrzysiekLachniuk
24-10-2018 10:41
Pierwszym etapem jest ogarnięcie lokalu ze starych gratów co nastąpi już w tym tygodniu. Kolejny etap to instalacja nowego pieca z podajnikiem węgla aby lokal był opalany w trybie ciągłym.

KrzysiekLachniuk
24-10-2018 10:40
Informacyjnie: Po ostatnim spotkaniu w niezbyt licznym gronie ustaliliśmy że podejmiemy próbę reanimacji lokalu klubowego i przywrócenia go do stanu używalności.

Członek PZA

Wspierają nas


facebook

Statut klubu

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 3/2011 r.
Walnego Zebrania Wałbrzyskiego
Klubu Górskiego i Jaskiniowego
z dnia 9 marca 2011 r.
STATUT
WAŁBRZYSKIEGO KLUBU GÓRSKIEGO I JASKINIOWEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
1. Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy, zwany dalej WKGiJ, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, które działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.
2. WKGiJ może działać również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

§2
Miejscem działalności WKGiJ jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedziba Klubu zlokalizowana jest w Wałbrzychu.

§3
WKGiJ jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu.

§4
WKGiJ opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

§5
WKGiJ ma prawo używać pieczęci, proporca i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IICele i zadania WKGiJ
§1
WKGiJ jest klubem zrzeszającym przede wszystkim osoby uprawiające alpinizm powierzchniowy i jaskiniowy.

§2
1. Celem działalności WKGiJ jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności:
a. ułatwianie członkom prowadzenia działalności alpinistycznej (powierzchniowej, jaskiniowej, wspinaczki sportowej) oraz organizowanie tejże działalności na terenie Polski oraz poza jej granicami
b. szkolenie członków klubu i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie koniecznym do uprawiania przez nich ww. dyscyplin
c. uczestnictwo w imprezach sportowych
d. popularyzację aktywności fizycznej poprzez uprawianie wspinaczki i turystyki górskiej
e. organizowanie zajęć wspinaczkowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju fizycznego i osobowościowego,
f. przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe i ruchowe
g. prowadzenie wspinaczkowych zajęć ruchowych w środowisku osób niepełnosprawnych
h. kształtowanie pozytywnych cech charakteru, kultury współżycia i integracji środowiskowej poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu.
i. kształtowanie postaw proekologicznych na obszarach będących terenem działalności alpinistycznej powierzchniowej i podziemnej.

2. Do zadań WKGiJ należy:
a. organizowanie wyjazdów i wypraw klubowych w celu prowadzenia działalności alpinistycznej powierzchniowej i podziemnej oraz obozów sportowych i szkoleniowych a także zawodów sportowych z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań prawnych
b. informowanie o prowadzonej działalności klubowej, jego osiągnięciach, zamierzeniach w zakresie działalności sportowej i szkoleniowej
c. stworzenia forum do wymiany doświadczeń, poglądów i zachęcania do uprawiania alpinizmu (powierzchniowego, jaskiniowego, wspinaczki sportowej), popularyzacji wiedzy o górach i jaskiniach
d. prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji członków klubu
e. współpraca z Polskim Związkiem Alpinizmu
f. współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami o podobnym charakterze działalności
g. współpraca z administracją państwową, samorządową, osobami prawnymi i fizycznymi dla realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez realizację zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1
Członek WKGiJ może być:
1. zwyczajny
2. junior
3. wspierający.
§2
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat, jest zainteresowany czynnym uprawianiem różnorodnych form alpinizmu, złożył pisemną deklarację podpisaną przez 2 członków zwyczajnych klubu (jako wprowadzających), zapłacił wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd WKGiJ. Członkiem zwyczajnym zostaje również członek junior po ukończeniu 18 roku życia.
2. Członkiem juniorem może zostać każdy obywatel, który ukończył 16 lat, jest zainteresowany czynnym uprawianiem różnorodnych form alpinizmu, złożył pisemną deklarację podpisaną przez 2 członków zwyczajnych klubu (jako wprowadzających), przedstawił pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wstąpienie do klubu, zapłacił wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd WKGiJ.
3. Członkiem wspierającym może być każdy sympatyk WKGiJ, który złoży pisemna deklarację, zapłaci wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd WKGiJ. Mogą to być osoby fizyczne a także prawne, które popierają cele WKGiJ, zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu i zostaną przyjęci przez Zarząd.

§3
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :
a. uczestnictwa w walnych zebraniach WKGiJ z czynnym i biernym prawem wyborczym
b. zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności klubu oraz wniosków wobec władz klubu
c. uczestnictwa w wyprawach, zawodach i imprezach organizowanych przez WKGiJ
d. korzystania z pomocy, wszelkich urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez Zarząd WKGiJ
e. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd WKGiJ.
2. Członkowie juniorzy mają prawo do:
a. uczestnictwa w walnych zebraniach WKGiJ z czynnym prawem wyborczym
b. zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności klubu oraz wniosków wobec władz klubu
c. uczestnictwa w wyprawach, zawodach i imprezach organizowanych przez WKGiJ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
d. korzystania z pomocy, wszelkich urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez Zarząd WKGiJ
e. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd WKGiJ.
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w walnych zebraniach WKGiJ bez prawa do głosowania
b. zgłaszania wniosków i propozycji wobec klubu
c. współorganizowania imprez i zawodów przeprowadzanych przez WKGiJ
d. bezpłatnego lub zniżkowego umieszczania informacji i reklam dotyczących ich działalności w oparciu o zasady uchwalone przez Zarząd WKGiJ
e. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd WKGiJ.

§4
Do obowiązku członka WKGiJ należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności klubowej.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz WKGiJ.
3. Godne reprezentowanie WKGiJ.
4. Płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie WKGiJ.

§5
Członkostwo w WKGiJ ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu WKGiJ.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu WKGiJ w przypadku:
a. umyślnego naruszenia postanowień Statutu
b. działania na szkodę WKGiJ
c. zalegania z płaceniem składek członkowskich za okres dłuższy niż do 31 marca za dany rok kalendarzowy
d. prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego.
3. Rozwiązania się WKGiJ.
Osobom skreślonym z listy członków klubu uchwałą Zarządu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania WKGiJ za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.
Uchwała Walnego Zebrania WKGiJ w tym zakresie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze WKGiJ

§1
1. Władzami WKGiJ są:
a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.
3. Uchwały wszystkich władz WKGiJ zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie WKGiJ


§2
1. Walne Zebranie WKGiJ jest najwyższą władzą WKGiJ i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie WKGiJ może być Walnym Zebraniem Sprawozdawczym, zwoływanym przez Zarząd raz na rok, albo Walnym Zebraniem Sprawozdawczo -Wyborczym, zwoływanym przez Zarząd raz na dwa lata. Zwyczajne Walne Zebrania powinny odbyć się do 31 marca roku następnego po roku obrachunkowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie WKGiJ zwoływane jest przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy
b. na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych WKGiJ.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania WKGiJ należy:
a. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności WKGiJ
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
c. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu
d. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
e. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich oraz wpisowego
f. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania WKGiJ
g. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu WKGiJ.
6. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Walnego Zebrania należy podać do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 14 dni wcześniej.
7. Wymóg podania do wiadomości wszystkim członkom może być zrealizowany poprzez równoczesne użycie dwóch z poniższych sposobów:
a. list pocztowy na adres zamieszkania, za potwierdzeniem odbioru
b. ogłoszenie na klubowej tablicy ogłoszeń
c. ogłoszenie w klubowej stronie internetowej
d. ogłoszenie w lokalnej prasie.
8. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany do wiadomości w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
9. Porządek obrad Walnego Zebrania WKGiJ powinien obejmować:
a. otwarcie zebrania (w tym wybór jego przewodniczącego i sekretarza)
b. ustalenia prawomocności zebrania i przyjęcie porządku obrad
c. przyjęcie protokołu a poprzedniego zebrania poprzez jego odczytanie i głosowanie po uwzględnieniu ewentualnych poprawek i zastrzeżeń
d. sprawozdanie z prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
e. dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami
f. podjęcie stosownych uchwał
g. sprawy różne i wolne wnioski
h. zamknięcie obrad.
10. W przypadku Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego porządek obrad należy uzupełnić o wybory, w tym wybór komisji skrutacyjnej, ustalenie list wyborczych i głosowanie.
11. Uchwały Walnego Zebrania WKGiJ podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykła większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
12. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie WKGiJ muszą mieć postać pisemną oraz są wywieszane na klubowej tablicy ogłoszeń i umieszczane na klubowej stronie internetowej.
13. Wybory do władz WKGiJ następują w głosowaniu tajnym.
14. Z Walnego Zebrania należy sporządzić protokół, który powinien zawierać: a. datę i miejsce zebrania
b. skład prezydium zebrania
c. stwierdzenie prawomocności obrad
d. przyjęty porządek obrad
e. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
f. merytoryczny skrót przebiegu dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami organów klubu
g. przebieg i wyniki wyborów władz klubu (jeżeli zostały przeprowadzane)
h. merytoryczny skrót przebiegu dyskusji nad projektami uchwał
i. wyniki głosowania nad każdą uchwałą
j. zgłoszone wolne wnioski.
Do protokołu należy dołączyć załączniki, które stanowią: lista obecności, podjęte uchwały, pisemne sprawozdania władz klubu i inne dokumenty omawiane przez Walne Zebranie.
15. Protokół i uchwały podjęte przez Walne Zebranie podpisuje Przewodniczący Zebrania.
16. Treść protokołu podlega przyjęciu przez następne Walne Zebranie WKGiJ.

Zarząd WKGiJ


§3
1. Zarząd WKGiJ kieruję bieżącą działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność organizacyjną przed Walnym Zebraniem WKGiJ oraz niezależnie od tego odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zarząd WKGiJ składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie WKGiJ , którzy następnie spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Członkowie Zarządu WKGiJ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Do zakresu obowiązków i działania Zarządu WKGiJ należy:
a. reprezentowanie WKGiJ na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania WKGiJ i składanie mu okresowych sprawozdań z działalności
c. współpraca z Polskim Związkiem Alpinizmu
d. współpraca z administracją państwową i samorządową dla realizacji celów statutowych
e. uchwalanie okresowych planów działania i projektu preliminarza budżetowego klubu
f. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
g. przyjmowanie i skreślanie członków WKGiJ, prowadzenie ich aktualnej ewidencji
h. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania WKGiJ w sprawach tego wymagających, szczególnie w sprawach dotyczących odwołań od decyzji władz klubu (skreślenia, odwołania, zawieszenia w prawach i członkostwie)
i. określanie wzorów deklaracji członkowskich i innych klubowych dokumentów wewnętrznych
j. zbieranie składek członkowskich
k. zarządzanie majątkiem i funduszami WKGiJ zgodnie z obowiązującymi przepisami
l. tworzenie regulaminów korzystania z obiektów klubowych i użytkowania sprzętu klubowego przez jego członków
m. ubezpieczanie działalności WKGiJ od odpowiedzialności cywilnej
n. nadzór nad ubezpieczaniem się członków klubu od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas imprez organizowanych przez WKGiJ
o. zawieranie umów na prowadzenie działalności statutowej lub organizacje imprez sportowych i turystycznych na podstawie odrębnych umówi i porozumień z osobami prawnymi i fizycznymi, administracją państwową lub samorządową w zamian za przekazane środki
p. przyjmowania dotacji i darowizn na rzecz WKGiJ
q. organizowanie różnych form szkolenia członków klubu celem podnoszenia ich kwalifikacji alpinistycznych i bezpieczeństwa działania
r. propagowanie WKGiJ w regionie wałbrzyskim szczególnie w środowisku młodzieżowym
s. prowadzenie działalności informacyjnej o działalności klubu i aktualizowanie strony internetowej WKGiJ
t. składanie sprawozdań z działalności WKGiJ
u. nadzór nad stanem i estetyką lokalu klubowego i innych obiektów użytkowanych przez WKGiJ.
5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące. Z zebrań Zarządu należy sporządzać protokół.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
7. Do ważności uchwał Zarządu WKGiJ konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu , w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały muszą mieć postać pisemną.
9. Prezes kieruje całokształtem działalności Zarządu WKGiJ.
10. Zarząd w drodze uchwały dokonuje podziału zadań pomiędzy pozostałych członków Zarządu.
11. Członek Zarządu może być zawieszony przez Zarząd w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu , jeżeli nie wykonuje wyznaczonych uchwałą zarządu obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków WKGiJ.
12. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd jednomyślnie, z wykluczeniem z głosowania osoby, której uchwała dotyczy.
13. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo, w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu, odwołać się do Walnego Zebrania WKGiJ.
14. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie WKGiJ, przysługuje mu prawo dokooptowania nowych członków spośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba członków Zarządu nie pochodzących z wyboru nie może przekroczyć 2 osób.
15. Treść uchwał podjętych przez Zarząd WKGiJ powinna być niezwłocznie wywieszana na klubowej tablicy ogłoszeń.
16. Protokoły z posiedzeń Zarządu WKGiJ mogą być udostępnione do wglądu każdemu członkowi Klubu.
17. Konieczność wyboru Zarządu WKGiJ następuje w przypadku:
a. upływu 2 letniej kadencji
b. nie udzielenia absolutorium przez Walne Zebranie Sprawozdawcze
c. podjęcia uchwały przez Zarząd o ustąpieniu
d. rezygnacji, zawieszenia w czynnościach lub prawach albo odwołania więcej niż 2 członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna WKGiJ


§4
1. Komisja Rewizyjna WKGiJ jest organem kontrolującym całokształt działalności WKGiJ.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie WKGiJ.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu ani członka Sądu Koleżeńskiego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą ( z własnej inicjatywy lub na zaproszenie Prezesa Zarządu) brać udział w posiedzeniach Zarządu WKGiJ z głosem doradczym.
7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej WKGiJ należy:
a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu WKGiJ oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi WKGiJ
d. występowania z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania WKGiJ w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem WKGiJ bądź istotnymi interesami WKGiJ działań Zarządu.
e. członek Komisji Rewizyjnej może być przez Komisję Rewizyjną zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu , jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków WKGiJ.
f. uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna jednomyślnie, z wykluczeniem z głosowania osoby, której uchwała dotyczy.
g. usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu odwołać się do Walnego Zebrania WKGiJ.
h. w przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej WKGiJ, przysługuje jej prawo dokooptowania jednego członka do jej składu spośród zwyczajnych członków Klubu.
8. Konieczność wyboru Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
a. upływu 2 letniej kadencji
b. rezygnacji, zawieszenia w czynnościach lub prawach albo odwołania więcej niż 1 jej członka.

Sąd Koleżeński WKGiJ


§5
1. Sąd Koleżeński WKGiJ jest organem Klubu oceniającym przypadki naruszenia Statutu WKGiJ lub uchwał władz klubu przez członków WKGiJ.
2. Sąd Koleżeński działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie WKGiJ.
3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie WKGiJ.
4. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z funkcją członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
6. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu WKGiJ.
7. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni po jego otrzymaniu.
8. Pisemny wniosek z uzasadnieniem, o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Koleżeński może złożyć: Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej połowa członków Klubu.
9. Jeżeli wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, jest on wyłączony z prac sądu a w jego miejsce Walne Zebranie wybiera zastępcę na czas prowadzenia postępowania i wydania orzeczenia.
10. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
a. upomnienie
b. nagana
c. zawieszenie w prawach członka WKGiJ na okres 12 miesięcy
d. wykluczenie z WKGiJ.
11. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu lub wykluczeniu członka klubu przekazywane jest do Zarządu, który działa dalej zgodnie z własnymi kompetencjami.
12. Jeżeli orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w prawach członka klubu lub wykluczeniu z WKGiJ dotyczy członka Zarządu Klubu, podlega ono obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez Walne Zebranie WKGiJ w terminie do jednego miesiąca.
13. Jeżeli prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego karą organizacyjną dotyczy członka tegoż Sądu, nie może on dalej pełnić tej funkcji i być wybierany przez okres 5 lat od wydania orzeczenia.
14. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega wywieszeniu na klubowej tablicy ogłoszeń.

Rozdział V

Finanse i majątek WKGiJ


§1
1. Na majątek WKGiJ składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Działalność finansowa klubu jest jawna.
3. Przychodami WKGiJ są:
a. składki członkowskie
b. wpisowe
c. dotacje i subwencje
d. darowizny, zapisy i spadki
e. wpływy z ofiarności publicznej
f. wpływy od sponsorów w ramach umów sponsoringowych
g. inne środki uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności klubu.
4. WKGiJ nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskane przychody wymienione w §1 pkt 3 mogą być przeznaczone wyłącznie na jego statutową działalność.
5. WKGiJ może posiadać majątek własny w postaci sprzętu alpinistycznego, turystycznego oraz innych urządzeń szkoleniowych lub turystycznych, sprzętu audiowizualnego, fotograficzno-filmowego a także wyposażenia lokalu klubowego oraz innych składników majątkowych, niezbędnych do statutowej działalności Klubu, zakupionych ze środków własnych bądź przekazanych na własność albo użytkowanie przez inne organizacje.
6. W WKGiJ zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników praz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku WKGiJ na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu WKGiJ,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie WKGiJ, członkowie organów WKGiJ lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
7. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.
8. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem klubu reguluje instrukcja finansowo-księgowa.
9. Dysponentem finansów WKGiJ jest Zarząd Klubu, który przygotowuje preliminarz wydatków i przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu WKGiJ.
10. Zarząd WKGiJ przedkłada coroczne sprawozdanie z działalności finansowej Walnemu Zebraniu nie później niż do 31 marca roku następnego po roku obrachunkowym.

Rozdział VI

Rozwiązanie WKGiJ


§1
1. Rozwiązanie WKGiJ może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania WKGiJ przyjętej większością 2/3 członków WKGiJ mających czynne prawo wyborcze.
2. Uchwała o rozwiązaniu WKGiJ określa osobę likwidatora, tryb likwidacji majątku oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek klubu.

Rozdział VII

Przepisy końcowe


§1
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania WKGiJ przyjętej większością co najmniej 2/3 członków WKGiJ mających czynne prawo wyborcze.
§2
Zarząd WKGiJ posługuje się podłużnym stemplem zawierającym nazwę :

Wałbrzyski Klub
Górski i Jaskiniowy

oraz aktualne dane adresowe siedziby klubu,
a także okrągłym stemplem do legitymacji klubowej o treści:

Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
Wałbrzych

§3

Traci moc prawną Statut Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr 45 postanowieniem z dnia 27 lutego 1990r. sygn. akt Ns Rej St 4/89.
Wygenerowano w sekund: 0.15
9,554,122 unikalne wizyty